Description

важен механизам за постигнување рамнотежа меѓу работниот, приватниот и семејниот живот

Additional notes and information

Паузите во кариерата што се должат на мајчинството се поврзуваат со: закони за сигурност на вработувањето со кои се забранува отказ за време на отсуство поради бременост; отсуство поради мајчинство, татковство и родителство; период на пофлексибилно работно време по враќањето на работа; и обезбедување на правото на враќање на истото, или на еквивалентно работно место со иста плата.