Description

цел што се однесува на родовата еднаквост, што бара воведување на родителско и семејно отсуство, планови за грижа за деца и возрасни, и развој на работна средина што го олеснува комбинирањето на деловниот, семејниот и приватниот живот за жените и мажите

Additional notes and information

Усогласувањето на семејниот/приватниот живот со работата се смета за природен резултат на родовата еднаквост и за средство за постигнување родова еднаквост не само во законите, туку и во секојдневниот живот.