Description

objektiv që ka të bëjë me barazinë gjinore që kërkon futjen e skemave të pushimit familjar dhe prindëror, arranzhimin e kujdesit për fëmijë dhe të moshuar dhe zhvillimin e një mjedisi pune i cili lehtëson kombinimin e punës, familjes dhe jetës private për gratë dhe burrat

Additional notes and information

Balancimi i jetës familjare / private me punën shihet si një rezultat i natyrshëm i barazisë gjinore dhe një mjet për arritjen e barazisë gjinore jo vetëm në ligj, por edhe në jetën e përditshme.