Description

Цел, свързана с равенството между половете, която налага въвеждането на схеми за семеен и родителски опуск, условия за полагане на грижи за деца и възрастни, както и развитието на работна среда, която улеснява съчетаването на професионалния, семейния и личния живот за жените и мъжете.

Additional notes and information

Съвместяването на семейния/личния живот с работата се счита за естествена последица от равенството между половете и средство за постигане на равенство между половете не само в правото, но и в ежедневието.