Description

leje e dhënë për secilin prind në mënyrë që të kujdeset për një fëmijë

Additional notes and information

Kjo e drejtë e prindërve mund të transferohet te një anëtar tjetër i familjes nëse ligji kombëtar parashikon një përjashtim të tillë. Në përgjithësi ndjek një periudhë të lejes së lindjes, për të cilën në parim ka të drejtë vetëm nëna. Në disa vende, leja prindërore u jepet prindërve birësues ose kujdestar, ndërsa të tjerët e konsiderojnë pushimin e birësimit si një formë të lejes së lindjes. Leja prindërore mund të kombinohet me rregullimet e punës me kohë të pjesshme. Pushimi prindëror synon lehtësimin e balancimit të punës, jetës private dhe asaj familjare, duke krijuar kështu një lidhje të rëndësishme me barazinë gjinore.