Description

Отпуск на единия от двамата родители за отглеждане на дете.

Additional notes and information

Това право на родителя може да бъде прехвърляно на друг член на семейството, ако националното право предвижда такова изключение. Обикновено той следва период на отпуск по майчинство, на който принципно право има само майката. В някои държави родителският отпуск се дава на осиновители или приемни родители, докато други считат отпуска по осиновяване за форма на отпуск по майчинство. Родителският отпуск може да се съчетава с условия на непълно работно време. Родителският отпуск има за цел да улеснява съвместяването на работата, личния и семейния живот, с което създава важна връзка с равенството между половете.