Description

dovolenka poskytnutá ktorémukoľvek z rodičov na účely starostlivosti o dieťa

Additional notes and information

Toto právo rodičov môže byť prevedené na iného člena rodiny v prípade, ak vnútroštátne právo ustanovuje takúto výnimku. Vo všeobecnosti ide o obdobie po materskej dovolenke, na ktorú má v zásade nárok len matka. V niektorých krajinách sa rodičovská dovolenka poskytuje adoptívnym alebo náhradným rodičom, zatiaľ čo iní považujú dovolenku z dôvodu osvojenia za formu materskej dovolenky. Rodičovská dovolenka sa môže kombinovať s prácou na čiastočný úväzok. Cieľom rodičovskej dovolenky je uľahčiť zosúladenie pracovného, súkromného a rodinného života a vytvoriť tak dôležité prepojenie s rodovou rovnosťou.