Description

право на отсуство од семејни причини, кое може, но и не мора да се подели меѓу родителите