Description

Работа, която включва създаването на стоки или предоставянето на услуги, но за която не се получава пряко възнаграждение или друга форма на заплащане, като например домакинска работа или работа, свързана с полагане на грижи.

Additional notes and information

Неплатеният труд е неравномерно разпределен между жените и мъжете, като жените имат по-голямо участие в него.