Description

квантитативно мерење на работата што не се плаќа, вклучително и преку проценување на нејзината вредност и нејзино одразување на сателитските сметки, или неплатената работа што е вон опсегот на националните сметки (системот на национални сметки на ОН), како работата во домаќинството, грижата за децата и други зависни лица, подготвување храна за семејството, работата во заедницата и друга доброволна работа.