Description

matja, në terma sasiorë, duke përfshirë vlerësimin dhe pasqyrimin e vlerës së saj në llogaritë satelitore, të punës së pagave që nuk është brenda fushës së llogarive kombëtare (sistemi i Kombeve të Bashkuara i llogarive kombëtare), siç janë puna shtëpiake, kujdesi për fëmijët dhe personat në ngarkim të tjerë, për familjen, komunitetin dhe punë të tjera vullnetare