Description

súbor implicitných a explicitných pravidiel vzťahujúcich sa na rodové vzťahy, ktoré rozdeľujú rôznu prácu, hodnotu, úlohy a povinnosti ženám a mužom a ktoré sa zachovávajú na troch úrovniach: kultúrna nadstavba (normy a hodnoty spoločnosti); (systémy starostlivosti o rodinu, systémy vzdelávania a zamestnanosti atď.); a socializácie, a to najmä v rodine