Description

збир на имплицитни и експлицитни правила со кои се уредуваат родовите односи и им се доделуваат различни работи, вредности, одговорности и обврски на жените и мажите, а кои се одржуваат на три нивоа: културната суперструктура (нормите и вредностите на општеството); институциите (семејната добросостојба, образованието и системите на вработување); и процесите на социјализација, особено во кругот на семејството