Description

et sæt implicitte og eksplicitte regler, som er bestemmende for kønsrelationerne, og i henhold til hvilke kvinder og mænd tildeles forskellige opgaver, værdier, ansvarsområder og forpligtelser. Disse regler gør sig gældende på tre niveauer, nemlig i en overordnet kulturel struktur, dvs. samfundsnormer og værdier, i institutionsmæssig henseende, dvs. inden for familieforsorg, uddannelse og beskæftigelsessystemer m.m., samt i socialiseringsprocesser, først og fremmest i familien