Description

Съвкупност от подразбиращи се и ясно формулирани правила, които определят отношенията между половете и според, които се разпределят различните видове работа и стойност, отговорностите и задълженията на мъжете и жените, проявяващи се на три нива: в културата – нормите и ценностите на обществото; в институциите – семейното благосъстояние, образованието, заетостта, и т.н.; и в процесите на социализация, главно в семейството.