Description

сите задачи што се поврзуваат со поддршката и услужувањето на моменталната и идната работна сила - оние што вршат, или ќе вршат продуктивна работа, вклучително и раѓањето деца и грижата за нив, меѓу другото.

Additional notes and information

Оваа работа сѐ почесто се нарекува „социјална репродукција“ за да се укаже дека поимот не ги опфаќа само активностите што се поврзуваат со биолошката репродукција. Главниот аргумент за тоа колкава е економската важност на репродуктивната работа е самиот факт дека репродуктивната работа претставува суштинска основа на продуктивната работа. Поголемиот дел претежно ја вршат жените и е неплатена, па затоа и не е евидентирана во националните сметки.