Description

ofrimi i shërbimeve publike, private, individuale ose kolektive për të përmbushur nevojat e prindërve dhe fëmijëve ose anëtarëve të familjes së ngushtë

Additional notes and information

Fleksibiliteti i këtyre shërbimeve dhe lehtësive kërkohet në mënyrë që të plotësojnë nevojat e veçanta të fëmijëve të moshave të ndryshme dhe të anëtarëve të tjerë të familjes që kërkojnë kujdes, si dhe të prindërve të tyre që punojnë ose anëtarëve të tjerë të familjes.