Description

Odnosi se na žene i muškarce koji podjednako dijele zadatke njege u porodici kao i zadatke koji se odnose na sve aspekte rada u domaćinstvu.

Additional notes and information

Ravnopravna podjela odgovornosti u domaćinstvu je istovremeno zahtjev u smislu postizanja suštinske rodne ravnopravnosti i sama po sebi cilj.