Description

gratë dhe burrat ndajnë në mënyrë të barabartë detyrat e kujdesit në familje, si dhe detyrat që lidhen me të gjitha aspektet e punës në shtëpi

Additional notes and information

Ndarja e barabartë e përgjegjësive të shtëpiake/në familje është një kërkesë për të arritur barazinë thelbësore gjinore dhe një qëllim më vete.