Description

жените и мажите еднакво да ги делат задолженијата околу семејството и околу сите аспекти на домашната работа

Additional notes and information

Еднаквата поделба на домашните обврски претставува предуслов за постигнување супстантивна родова еднаквост, и цел сама по себе.