Description

давање јавни, приватни, индивидуални или колективни услуги за да се задоволат потребите на родителите и децата

Additional notes and information

Флексибилноста при давањето на овие услуги и можности е предуслов за да се задоволат потребите на децата на различна возраст, но и потребите на нивните родители што работат. Сите работнички и работници, независно од полот, треба да имаат можност да го комбинираат платеното вработување со своите обврски околу децата, и треба да се промовира активната улога на мажите преку соодветни мерки за еднакво да се распределат помеѓу жените и мажите обврските околу грижата.