Description

sigurimi i shërbimeve publike, private, individuale ose kolektive për të përmbushur nevojat e prindërve dhe fëmijëve

Additional notes and information

Fleksibiliteti në sigurimin e këtyre shërbimeve dhe lehtësirave është një kërkesë në drejtim të plotësimit të nevojave të veçanta të fëmijëve të moshave të ndryshme si dhe atyre të prindërve të tyre që punojnë. Të gjithë punonjësit, pavarësisht nga seksi i tyre, duhet të kenë mundësinë e kombinimit të punësimit me pagesë me përgjegjësitë e tyre për fëmijët, dhe roli aktiv i burrave duhet të nxitet me masa adekuate për të siguruar ndarjen e barabartë të përgjegjësive të përkujdesjes mes grave dhe burrave.