Description

Staranje se može, veoma široko, definisati kao briga/njega i zadovoljavanje fizičkih, psiholoških, emotivnih i razvojnih potreba jedne ili više osoba.

Additional notes and information

Primaoci njege se generalno definišu kao bebe, djeca školskog uzrasta, bolesne osobe, osobe sa invaliditetom i stariji. Pružatelji usluga mogu biti javne i privatne zdravstvene ustanove, socijalni radnici i radnice u javnom sektoru, privatne i javne agencije, preduzeća i radnici/e, volonterske organizacije, vjerske organizacije i mreže, rođaci i prijatelji. Različita pravila i modaliteti mogu se primijeniti na svaku od ovih kategorija.