Description

работа што подразбира пружање нега/грижа за задоволување на физичките, психолошките, емоционалните и развојните потреби на едно или на повеќе лица,

Additional notes and information

Корисниците на нега најчесто се идентификуваат како бебиња и мали деца, деца на училишна возраст, лица што се болни, лица со попреченост и стари лица. Давателите на нега обично опфаќаат јавни и приватни здравствени услуги, социјални работници/работнички од јавниот сектор или чија работа е регулирана од страна на државата, јавни или приватни агенции за пружање нега, претпријатија, доброволни организации и организации во заедницата, верски организации или мрежи, и роднини и пријатели. За секоја од овие категории важат различни услови и модалитети на пружање нега.