Description

серија активности чија цел е да се подобрат вештините и познавањата од одредена област, како на пример родовата еднаквост

Additional notes and information

Може да се организираат разни активности за развивање на компетенциите од областа на родовата еднаквост, како иницијативи, обуки и курсеви за подигање на свесноста. До развој на компетенциите може да дојде во неколку фази од циклусот на политиките. Покрај јакнењето на вештините, свесноста и знаењето на луѓето, тоа може да има позитивно влијание и врз нивните интереси и заложби за родова еднаквост.
Развојот на компетенциите може да опфати широка палета на разни образовни алатки и процеси, како обуки и курсеви лице в лице, воведни обуки за нововработените, онлајн модули, референтни материјали и збирки на ресурси, договори за консултантски работи и мрежи за споделување искуства.