Description

një seri aktivitetesh që synojnë forcimin e aftësive dhe njohurive të njerëzve për një çështje të caktuar, si barazia gjinore

Additional notes and information

Një sërë aktivitetesh mund të organizohen për të zhvilluar kompetencat gjinore, të tilla si nisma për rritjen e ndërgjegjësimit, trajnim dhe mentorim. Zhvillimi i kompetencës mund të ndodhë në disa faza të ciklit të politikave. Përveç rritjes së aftësive, vetëdijes dhe njohurive të njerëzve, ajo gjithashtu mund të ketë një ndikim pozitiv në interesin dhe angazhimin e tyre për barazinë gjinore. Zhvillimi i kompetencave mund të përfshijë një gamë të gjerë të mjeteve dhe proceseve të ndryshme arsimore të tilla si: aktivitete trajnimi dhe kurse studimi; induktimi i stafit; module në internet; materiale udhëzuese dhe përmbledhje të burimeve; aranzhimet e konsulencës dhe rrjetet për ndarjen e ekspertizës.