Description

личното доживување на повреда на човеково право преку извршување на кривично дело; делата против личноста се сфаќаат како повреда на правата на поединците што се штитат со кривичното право

Additional notes and information

Обично ја врши наводниот сторител на чин на дискриминација (вклучувајќи ги и разните форми на насилство).