Description

një person fizik i cili ka pësuar dëm, përfshirë dëmin fizik, mendor ose emocional ose humbjen ekonomike që është shkaktuar drejtpërdrejt nga një vepër penale, si dhe anëtarët e familjes së një personi vdekja e të cilit është shkaktuar drejtpërdrejt nga një vepër penale dhe që kanë pësuar dëm si rezultat i vdekjes së atij personi

Additional notes and information

Në lidhje me dhunën ndaj grave, termi ‘viktimë’ shpesh përdoret në vend të fjalës me termin ‘i/e mbijetuar’. Sidoqoftë, termi viktimë ka qenë subjekt i kritikave pasi mohon zgjedhjen e grave që i nënshtrohen dhunës me bazë gjinore, veçanërisht viktimat e përdhunimit. Kështu është sugjeruar që termi i mbijetuar duhet të përdoret. Debatet në lidhje me këtë terminologji janë duke vazhduar. Përkundër debateve aktuale mbi termat "viktimë" dhe "i mbijetuar" - për hir të qartësisë dhe qëndrueshmërisë - në të gjitha përkufizimet në Fjalorin e Barazisë Gjinore në lidhje me dhunën me bazë gjinore ne përdorim termin "viktimë" pasi i njëjti term përdoret në burimet ndërkombëtare dhe Europiane.