Description

Лице, претърпяло вреда (включително физическа, психическа или емоционална вреда или икономическа загуба), в пряк резултат на престъпление, независимо дали извършителят е идентифициран, задържан, преследван или осъден и независимо от семейната връзка помежду им.

Additional notes and information

Това определение обхваща също и членове на семейството на починала жертва, които са претърпели вреда поради смъртта на лицето, причинена пряко от престъплението.