Description

fyzická osoba, ktorá utrpela ujmu (vrátane fyzickej, duševnej alebo emocionálnej ujmy alebo ekonomickej straty) priamo spôsobenej trestným činom – bez ohľadu na to, či bol páchateľ identifikovaný, zadržaný, stíhaný alebo odsúdený a bez ohľadu na rodinný vzťah medzi nimi

Additional notes and information

Táto definícia sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov zosnulej obete, ktorí utrpeli ujmu v dôsledku smrti osoby priamo spôsobenej trestným činom. Pokiaľ ide o násilie páchané na ženách, výraz „obeť“ sa často používa zameniteľne s pojmom „obeť násilia“. Pojem „obeť“ však bol vystavený kritike, pretože popiera pôsobnosť ženám, ktoré sú vystavené rodovo podmienenému násiliu, najmä obetiam znásilnenia. Preto bolo navrhnuté, aby sa používal pojem „obeť násilia“. Diskusie v súvislosti s touto terminológiou stále prebiehajú. Napriek súčasným diskusiám o pojmoch „obeť“ a „obeť násilia“ používaných vo všetkých vymedzeniach pojmov v rámci Glosára rodovej rovnosti v súvislosti s rodovo podmieneným násilím používame v záujme jasnosti a konzistentnosti termín „obeť“, pretože rovnaký pojem sa opakovane používa v európskych a medzinárodných zdrojoch.