Description

Zakonodavne i druge mjere čiji je cilj zaštita žrtava, kao i njihovih porodica i svjedoka od bilo kojeg drugog oblika nasilja i ponovne viktimizacije ili sekundarne viktimizacije, u svim fazama istrage i sudskog postupka.