Description

masa legjislative dhe masa të tjera që synojnë të mbrojnë viktimat, si dhe familjet e tyre dhe dëshmitarët nga çdo formë tjetër e dhunës dhe riviktimizimit ose viktimizimit dytësor, në të gjitha fazat e hetimeve dhe procedurave gjyqësore