Description

Законодателни и друга мерки, които имат за цел защита на жертвите и на техните семейства, както и на свидетелите от последващи форми на насилие и повторно или последващо виктимизиране по време на всички етапи от разследванията и съдебните производства.