Description

centralt begrepp inom kvinnoforskning och feministisk teori med ett fokus på ämnen som rör kontrollen över kvinnors kroppar, kroppsliga skillnader och kritik avseende genusdikotomi och essentialism

Additional notes and information

Diskurser om genus påverkar kroppar på olika sätt genom att ange hur flickor och pojkar och kvinnor och män ska se ut och vilka kompetenser de ska ha, eller genom att generalisera i beskrivningarna av anatomi, fysiologi och andra kroppsliga egenskaper hos könen. På grund av den allmänna utbredningen av (nya) medier och populärvetenskapliga diskurser om kvinnors och mäns roller och den direkta relationen till kroppslighet, har dessa diskurser en betydande normativ makt.