Description

koncepti kryesor në studimet e grave dhe teoritë feministe, me një fokus në temat e kontrollit mbi trupat e grave, larmitë trupore dhe kritikat e dikotomisë gjinore dhe esencializmit

Additional notes and information

Diskurset për gjininë ndikojnë në trupa në mënyra të ndryshme, përkatësisht përmes informimit të paraqitjeve ose kompetencave të vajzave dhe djemve, grave dhe burrave, ose përmes përgjithësimit të narrativave rreth anatomisë, fiziologjisë dhe karakteristikave të tjera trupore të gjinive. Për shkak të kudondodhjes së diskurseve në media e reja dhe në shkencën popullore mbi rolet e grave dhe burrave dhe lidhjen e tyre, të supozuar, të drejtpërdrejtë me trupësinë, këto ligjërime mbajnë fuqi të konsiderueshme përshkruese.