Description

нерационален страв од бисексуалноста и бисексуалните лица, и аверзија кон нив