Description

претпоставка дека секое лице треба да биде хетеросексуално, со што се маргинализираат оние што не се идентификуваат како хетеросексуални лица

Additional notes and information

Тоа подразбира и дека хетеросексуалноста е супериорна во однос на хомосексуалноста или другите сексуални идентитети и ориентации. Затоа, кај хетеросексизмот повеќе се работи за моќ отколку за сексуалната ориентација.