Description

supozimi se çdo person duhet të jetë heteroseksual, duke margjinalizuar ata që nuk e identifikojnë veten si heteroseksual

Additional notes and information

Kjo gjithashtu nënkupton që heteroseksualiteti është superior ndaj homoseksualitetit dhe identiteteve dhe orientimeve të tjera seksuale. Pra, heteroseksizmi ka të bëjë me pushtetin se sa me orientimin seksual.