Description

Допускането, че всяко лице следва да бъде хетеросексуално, поради което се маргинализират лицата, които не се идентифицират като хетеросексуални.

Additional notes and information

Това предполага също, че хетеросексуалността е по-висша от хомосексуалността и други сексуални идентичности и ориентации. Следователно хетеросексизмът е свързан по-скоро с власт, отколкото със сексуална ориентация.