Description

жени или мажи што чувствуваат привлечност кон обата пола, и кон жените, и кон мажите