Description

irrationell rädsla för, och motvilja mot, homosexualitet och lesbiska, homosexuella och bisexuella personer på grund av fördomar

Additional notes and information

Det pågår en debatt om användningen av denna term, i synnerhet i USA. Vissa anser att användningen av termen ”fobi” är olämplig i sociala och politiska sammanhang och föredrar att använda alternativa termer, såsom ”anti-gay”. Andra har motsatt sig att fullständigt förkasta termen, delvis på grund av den viktiga roll som den har haft inom rörelser för homosexuellas rättigheter. Ännu har ingen konsensus nåtts om användningen/förkastandet av termen.