Description

Всеки опит или инициатива, свързани с техники, методи или подходи, които функционират по начин, който поражда ефекти и резултати в съответствие с принципите на интегриране на равнопоставеността на половете, и които се считат за ефективни да доведат до стратегия за промени и поради това заслужават да бъдат разпространявани и в други организационни контексти.