Description

çdo përvojë ose iniciativë që shfaq teknika, metoda ose qasje që funksionojnë në një mënyrë që prodhojnë efekte dhe rezultate koherente në përputhje me përkufizimin e qendërsimit gjinor, të cilat konsiderohen të jenë efektive në ofrimin e qendërsimit gjinor si një strategji transformuese, dhe të cilat, për këtë arsye, meritojnë të të shpërndahen dhe t'u propozohen konteksteve të tjera organizative