Description

утврдување на критериум, стандард или репер во однос на кој може да се зададат целите и да се измери напредокот