Description

vendosje e një kriteri, standardi ose pike referimi ndaj të cilit mund të vendosen caqet/objektivat dhe të matet përparimi