Additional notes and information

Pjesëmarrja e balancuar e grave dhe burrave si në tregun e punës ashtu edhe në jetën familjare, nga e cila përfitojnë burrat dhe gratë, është një element i domosdoshëm i mirëqenies familjare dhe shoqërore. Në veçanti, favorizon konceptin e amësisë dhe atësisë së përgjegjshme dhe aktive, ndarjen e detyrave me kujdes dhe vëmendje ndaj të drejtave të djemve dhe vajzave si vlera themelore shoqërore, të cilat, si të tilla, duhet të mbrohen dhe inkurajohen nga shoqëria, shtetet dhe nga Komuniteti Europian, për zhvillimin e shoqërisë dhe mirëqenien e familjes duke pasur parasysh që amësia, atësia dhe të drejtat e fëmijëve janë vlera themelore shoqërore që duhet të mbrohen nga shoqëria, shtetet anëtare dhe Bashkimi Europian. Gjithashtu, direktiva e Këshillit të Europës thotë se: "Ndarja e pushtetit dhe pozicionet vendimmarrëse (40 deri 60% përfaqësimi i secilës seks) ndërmjet burrave dhe grave në çdo sferë të jetës, e cila përbën një kusht të rëndësishëm për barazinë midis burrave dhe grave." (Rekomandimi i Këshillit 96/694 / EC i 2 Dhjetorit 1996, OJ L 319, 10.12.1996).