Description

застапеност на жените или на мажите во секое решавачко тело во јавниот и политичкиот живот што не паѓа под 40% како праг на паритет

Additional notes and information

Постојат различни дефиниции. Во потесна смисла, родово балансираното учество подразбира еднаква застапеност, што често се нарекува паритет на учеството на жените и мажите, како што препорачува Европскиот парламент.