Description

përfaqësim i grave ose burrave në çdo organ vendimmarrës në jetën publike dhe politike që nuk bie nën 40% si prag i barazisë

Additional notes and information

Ekzistojnë përkufizime të ndryshme. Në një kuptim të ngushtë, pjesëmarrja e balancuar gjinore nënkupton përfaqësim të barabartë, i cili shpesh referohet si barazi e pjesëmarrjes së grave dhe burrave, siç rekomandohet nga Parlamenti Europian.