Description

kvinnors eller mäns representation inom beslutsfattande offentliga och politiska organ får inte understiga 40 procent som en tröskel för jämvikt

Additional notes and information

Det finns olika definitioner. I strikt mening innebär jämn könsfördelning bland deltagare lika representation, vilket ofta hänvisas till som kvinnors och mäns lika deltagande, som rekommenderas av Europaparlamentet.