Description

Заетост за работни часове, които са по-малко от нормалните или стандартните часове за работа на пълно работно време.

Additional notes and information

Работното време на пълен работен ден може да се изчисли, например, на дневна, седмична, месечна или дори годишна база или на базата на среден период на заетост. Броят на жените, работещи на непълно работно време, е непропорционално голям и следователно те понасят загуби, свързани с работата на непълен работен ден, като например липса на достатъчно доходи за постигане на икономическа независимост, по-малко възможности за кариера и натрупване на по-ниски пенсии, и по-специално, когато извършват несигурна (незначителна) работа. Въпреки това качествената работа на непълно работно време може да допринесе за увеличаване на участието на жените на пазара на труда. Традициите в отделните държави се различават по отношение на това как се гледа на непълното работно време като цяло и по-специално от социалните партньори. Работата на непълно работно време може да се счита за краен продукт, който отразява традиционните роли на половете, с акцент върху недостатъците на работата на непълно работно време от гледна точка на заплащане, повишения, пенсионни права и др. От друга страна на нея може да се гледа като на инструмент за увеличаване на участието на пазара на труда и по този начин, поне до известна степен, на икономическата независимост на жените.